top of page
Septictank2.jpg

Septictank

Septictanks: Diensten

Wat is een septic tank?

Een septic tank is een eenvoudige vorm van een I.B.A.-klasse 1 systeem. (Individuele Behandeling van Afvalwater).
Een septic tank is een waterdichte, ondergrondse bak waarin het toiletspoelwater van een huis wordt afgevoerd. Hierin verblijft het spoelwater tijdelijk zodat vaste delen kunnen verteren. Na deze verblijftijd wordt het spoelwater geloosd op het oppervlaktewater. Daar waar geen oppervlaktewater is, wordt op de bodem geloosd.

Classificaties

De IBA’s kunnen ingedeeld worden in 4 klasse

  • Klasse 1 is een septic tank die ontworpen is volgens de Europese Norm EN-12566-1

  • Klasse 2 verwijderd met name zwevende stoffen;

  • Klasse 3A verwijderd ook stikstof;

  • Klasse 3B verwijderd ook fosfaat.

Waarom een septic tank?

Woningen die hun afvalwater blijven lozen op de sloot, moeten voldoen aan het Lozingenbesluit Wvo Huishoudelijk afvalwater (Wvo = Wet verontreiniging oppervlaktewateren).
Het Lozingenbesluit geeft aan dat vóór 1 januari 2005 het huishoudelijke afvalwater een voldoende behandeling moet ondergaan.
Dat is in veel gevallen een Verbeterde Septic Tank (VST). Een VST is een septic tank met een inhoud van ten minste zes kubieke meter en uitgevoerd volgens de Regeling Wvo septic tank Daarin is het Lozingenbesluit heel duidelijk.
In kwetsbare of zeer kwetsbare gebieden dient een extra zuivering geplaatst te worden.
De waterschappen hebben echter wel het recht aanvullende eisen te stellen. Informeer dus voor plaatsing altijd of een septic tank van 6.000 liter plaatselijk goedgekeurd wordt.
Onze 3-kamer septic tank voldoet aan de eisen volgens het Lozingenbesluit bodembescherming en het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater, alsmede aan de attesteringsrichtlijn I.B.A.-systemen van VROM/KIWA.

Werking en onderhoud

Een septic tank bevat ruwweg drie lagen. De onderste laag bevat de vaste materie. In het midden bevindt zich een vloeibare laag. Bovenin is een laag met drijvende vaste stoffen. De vaste materie verteert langzaam in een zuurstofloos proces, maar er blijft een residu achter dat zich langzaam ophoopt.
Daarom dient de septic tank met enige regelmaat leeggemaakt te worden. Dit residu is niet steriel, het kan nog allerlei ziektekiemen en wormeieren bevatten. Het werken aan een actieve septic tank is niet zonder risico, de gassen die in een septic tank ontstaan -methaan, ammoniak- kunnen gevaarlijk zijn.
Na de reiniging is het juist goed een beetje slib in de tank achter te laten. In dit slib bevinden zich bacteriën die er voor zorgen dat het afbraakproces snel hervat wordt.

Leegmaken

Hoe goed uw septic tank ook werkt, hij moet weleens worden leeggemaakt. Hoe vaak en wanneer de tank precies geleegd moet worden kan niet gezegd worden. Als veel toiletspoelwater op de septic tank geloosd wordt, moet hij ook vaker geleegd worden. Als u in de sloot - waar het gezuiverde water van de tank in wordt geloosd - vaste bestanddelen, zoals bijvoorbeeld toiletpapier ziet, dan werkt de septic tank niet goed meer en dient deze geleegd te worden.

bottom of page